About Us

HOME locaionAbout Us locaion음악제 연혁

음악제 연혁

제17회 대구현대음악제

페이지 정보

대구국제현대음악제

본문

-장소대구 수성아트피아
-주제: 1.작곡가 이영자의 작품세계 (강사한난이)
          2.이수준과 함께 하는 국악이야기 (강사이수준)
          3.일본 현대음악의 현황 (강사: Masataka matsuo)
          4.공모 작품에 대한 Work shop
-음악회구정희 초청 피아노연주회(윤영숙  6), 경북국악관현악단 초청연주회(이영자  3  4), WALASEK현악4중주단 초청연주회 I,II(Ao Xiang  10), 공모작품 연주회(Tomomichi Takeoka  9), 현대성악앙상블 초청연주회(윤승현  6), 폐막 공연
TOP